PR+WEB: Coraab

Článek od: Anonym - 25.09.2011

CORAAB

Historie planety. Výtah z chystané Coraabopedie volně dostupné hráčům

Těleso třídy Gath-9 je umístěné v zapadlém a nerozvinutém středu západního spirálovitého ramene prastaré galaxie. Coraab vůbec odjakživa stál stranou jakéhokoliv výraznějšího dění, minulo ho období Velké Nu'Khnuzuukovy Tmy, války Sedmi svatých světů i Obrod Z'tran.

Planeta sama vznikla v pradávných dobách a obíhá hvězdu velikosti oranžového obra. Zvolna procházela svou vlastní pomalou evolucí napříč miliony let, kometami zanesený život se na Coraabu spokojeně rozrůstal a přetvářel. Událo se mnoho věcí, než planeta získala dnešní kosmopolitní ráz a stala se v Coraabii (jak hrdě obyvatelé Coraabu nazývají okolní civilizovaný vesmír, kterého jsou dnes součástí) pozoruhodným, byť poněkud svérázným místem pro život.

Jako orientační bod ve spletité coraabské historii považujeme rok příletu Těžařů (r.0), kteří před dlouhými časy nadobro změnili ráz planety a otevřeli ji vnějšímu vesmíru. Simplicitní zkratka př.T pak neznamená nic jiného než před Těžaři a slouží nám coby orientační bod éry před naším letopočtem.

před Těžaři

do 36000 let př.T – Na Coraabu již několik tisíciletí existuje poměrně vyvinutá kultura původních obyvatel, po kterých planeta později získala své jméno. Říkají si Or'aabi (v moderní coraabštině Coraabi) a svůj domovský svět nazývají Or'A (Povznesená Zahrada). Coraabiané jsou vysoce vyvinutí plazi a díky velké kapacitě mozku tvoří hierarchizovaná společenství. Jejich poklidnou existenci však brzy narušuje zásah zvenčí.

Jednoho dne se z nebes snese gigantický stín a rozsáhlé území zamoří miliony tun odpadků a šrotu. Brzy se podobnými plavidly zaplní obloha po celé planetě. Křehký ekosystém planety se hroutí a původní Coraabiané nejsou schopni se přizpůsobit. Celá kultura v důsledku zamoření ovzduší cizorodými toxickými látkami vymírá. Tato událost je v coraabské historii známá jako příchod Skládkařů. Planeta se po další tisíciletí stává jedním obřím vrakovištěm, páchnoucím smetištěm odpadků galaktických kultur. Budoucí archeologové nejspíš nikdy nebudou schopni identifikovat původ mnoha technologií – civilizací, využívajících služeb prastarých Skládkařů, musely být desítky.

• období Ranné Skládky (též Wagtha-Nor, eon Kovového hrobu)- 36000 let př.T. – 33000 let př.T. (přesné letopočty nejsou známy) – Stovky skládkařských lodí ročně přisypávají na Coraab další a další odpady. Pozdější průzkumy prokáží, že v tomto eonu došlo k pokrytí neuvěřitelných 85% povrchu místy až několik kilometrů silnou vrstvou skládky. Je možné tu nalézt prakticky cokoliv co hypervyspělé kultury nepotřebují – vraky menších hvězdných lodí i transplanetárních křižníků, vyhaslé a zarezlé jaderné reaktory, šrot, hnijící pozůstatky substituovaných houbovitých atmosfér z mykoidních světů, vzácná hmota Dun'g, anorganický i organický odpad všeho druhu. Atmosféra je na dlouhá staletí zamořena jedovatými látkami, 97% coraabské fauny a flóry v důsledku toho vymírá. Trvá neuvěřitelných 3000 let, než příliv odpadních lodí z civilizovaných světů nadobro ustane. Během posledních dekád tohoto období skládkařské lodi rezignují na jakoukoliv etiku a poslední desítky biliónů tun šrotu tak končí přímo v otevřeném kosmickém prostoru ve vnějších oblastech coraabského systému, čímž dochází ke vzniku MoiZaanu - rozsáhlého prstence tvořeného směsicí megalitických vraků a nesčetného množství asteroidů, který dnes tvoří symbolickou hranici vlivu Coraabu.

• období Střední Skládky (též Zaan-Woggora, eon Horní vrstvy) – 33000 let př.T. – 2000 let př.T. – Toto dlouhé období znamená pro planetu řadu velkých změn. Planetární Skládka se již nerozrůstá, ale v jejích útrobách se děje mnoho podivných věcí. Nemůžeme totiž opomenout fakt, že kromě všemožných odpadků, toxických nebo radioaktivních vraků byly vyspělými rasami na Coraab přivezeny i organické "zbytky" civilizací – přebytečné mrtvoly klonů, otroků nebo biokyborgů z dávných válek, jednotlivé části těl nebo obří kontejnery, ve kterých se bytostí mačkalo třeba i sto tisíc najednou. Vyřazení, vadní a nepotřební služebníci starého světa vylézají po celé planetě na povrch. Po staletích selektivních bojů o přežití v extrémním podnebí Skládky dominuje především jedna rasa – neživí. Tito odolní a dlouhověcí tvorové však nejsou jedinými obyvateli zdevastovaného a pokřiveného ekosystému – mezi troskami a šrotem existuje také nemálo funkčních botů, kyborgů a androidů, kteří po určitou dobu dokonce ovládají celou severní polokouli, kde díky několika glaciálům teploty klesají hluboko pod bod mrazu.

V průběhu milénií díky pestrému mezidruhovému křížení života i neživota přibývá. Objevují se první pseudo-lesy - syntetičtí nástupci živé flóry, které se na Coraabu kvůli vysokým obsahům toxinů v coraabské půdě nedaří. Vznikají i první civilizace. Neživým rodům dominují tři genetické kmeny: Zombové, Ilokajové a Káďovky (z nich především Dungové, Jöbové, ad.). Post-evoluce zařídí své, stejně jako zdokonalující se opravářské a konstrukční schopnosti mechanických kultur. I Skládka samotná se mění. Ještě více rezne, vše biologické uhnívá, těžkými radioaktivními a toxickými mraky pronikají první paprsky domovské hvězdy. Nastává nový věk.

11000 let př.T. – Díky tenké ozonosféře a vysokým teplotám degeneruje Skládka nejrychleji v okolí rovníku. Vznikají tzv. Rezavé duny, což je smíšená poušť tvořená převážně zoxidovanými kovy a pískem. A právě zde se v těchto dávných dobách objevují první Divoké Kostry. Jejich původ bude dlouhou dobu neznámý, ale nakonec výzkumy potvrdí dlouhodobé tušení – tento tajemstvími opředený a agresivní národ se nevyvinul na Coraabu. Kostry zde zakládají svá první sídla a zároveň expandují do zbytku světa – některé se setkávají s neživými a pomáhají jim v jejich věčných kmenových válkách.

3450 let př.T.– V Rezavých dunách dochází spojením několika ilokajských sídlišť ke vzniku tzv. říše Kruhu (také Patriarchát Kruhu). Tento superstát prostupuje dějiny dalších bezmála dva tisíce let.

3700 let př.T.– Vznikají první neživé osady na jižní polokouli. Nejvíc se jich objevuje kolem Velké Corabitové Studny (obří mnohakilometrový kráter). Neživí si díky moudrosti Zombů osvojují těžbu vzácného corabitu a rafinaci hmoty Dun'g.

2511 let př.T.– Je založen městský stát Wrrhta (Mino). Toto tzv. "civilizační procitnutí" způsobil velký prorok a pozdější správce města Miniz.

2255 let př.T.– Město Mino čelí zdrcujícímu útoku Divokých Koster. Metropole je takřka vypleněná a Miniz je donucen nasadit proti nepříteli pokročilé biologické zbraně. Útok se podaří odrazit, ale po několik dlouhých let je většina Mina neobyvatelná.

• období Svrchní Skládky (též Paga-Popthara, eon Jezerního vrhu) – r. 2000 př.T. – r. 800 př.T. – Skládka již několik tisíc let vytrvale zarůstá. Zdaleka ne všude probíhá tento proces rovnoměrně, ale je zřejmé, že Coraab nabírá druhý dech. Zamoření mizí a z megalitických kovových plání vyčnívá bujná vegetace šířící se zběsilým tempem. I v civilizaci dochází ke změnám, po celé planetě zuří války neživých – frakce proti frakci, klan proti klanu, etnické skupiny se mezi sebou liší jazykem i zvyky. Jednotlivé skupiny střídavě uzavírají spojenectví s boty, Divokými kostrami i dalšími formami života či neživota formovaného pradávnou Skládkou. Objevují se Atomové, potomci pra-Zombů od radioaktivního jezera Wat-Pagae. Nažloutlé řeky se prodírají nově utvořenými koryty, jejichž dna jsou obvykle stále kovová. Skládka se na mnoha místech noří pod tuny sutin a její rozsáhlé výdutě zaplavují spodní toky všemožným obsahem. Civilizace neživých na povrchu mezitím stoupají po žebříčku přirozeného výběru.

r. 1964 př.T.– Mino je zpustošeno ničivým zemětřesením. Dvě třetiny města jsou srovnány se zemí, v troskách zahyne vedení města v čele s Minizem. Mino na několik dalších let upadá do nepokojů a sílící občanské války.

r. 1968 př.T.– Z pustin přichází wigitorský primus Paša Raabdwa se svou armádou a obsazuje město Mino.

r. 1617 př.T.- Poprvé se objevuje Yach-Log, soubor neživých traktátů, jež se brzy stává nejrozšířenějším čtivem mezi coraabskými neživými.

• období Neživých států (též Mo'tha-Gokarra, eon Atomové Říše) – r. 800 př.T. - r. 0

r. 825 př.T.Zomboss, šéf nepočetného klanu Atomů z rodu Paga, nachází v temných vodách radioaktivního jezera Wat-Pagae vzácné Kladivo Věků. Při jednom z pokusů o zvládnutí moci, která doslova prýští z tohoto cizího a tajemného artefaktu, tento mocný Zomb ochrne od pasu dolů. Následují léta dramatické expanze Atomů - zabírají dokonce rozsáhlá území říše Kruhu v čele s hlavním městem Tor'Thubo.

r. 817 př.T.– Při jedné z bitev o další z městských států Kruhu se zřítí nosítka i se Zombossem do skládkového zlomu. Po několika dnech z nitra země vylézá nová bytost, stále svírající mocný předmět, jež zdánlivě ožívá. Společně s artefaktem, který je nyní absolutním zdrojem jeho moci, si podmaňuje na několik desetiletí celý superkontinent. Atomové nikdy nebyli silnější.

r. 765 př.T.– Divoké Kostry, dlouholetí Zombossovi spojenci, zcela neočekávaně ruší svou dohodu s Atomy a staví se na stranu nepřátel.

r. 767 př.T.– Nastává událost známá jako atomová genocida. Hranice Atomové říše překročí obrovská síla složená z mnoha neživých kmenů, oddílů Divokých Koster a tisíců botů. Miliony Atomů v čele se Zombossem a jeho generály jsou během dvou let zcela vyhlazeny. Je možné, že několik hrstek Atomů šílenému masakru uniklo a zkřížily se s jinými kmeny, neexistují o nich ale žádné další významné zmínky. Společně s Atomovou říší zaniká i tisíciletá říše Kruhu. Na další staletí se na Coraabu rozprostírají nová společenství.

 

éra Těžby

• období Těžby (též G'hor-Mino, eon První Těžby) – r.0 - r. 1262

r. 0– Tento rok je nejzásadnějším zlomem pro moderní historii Coraabu. Je spjat s příchodem civilizace, kterou později nikdo nenazve jinak než Těžaři. Není jasné, odkud vlastně tito živí humanoidé přilétli. Disponují technologiemi, o kterých se místním neživým ani nesnilo. Možná i tato disbalance je jedním z důvodů prvních rozbrojů. Těžaři jsou neživými na severu planety (kde jsou ložiska Skládky nejbohatší) systematicky napadáni, což u nich vyvolá nepřátelskou reakci. Po použití vodíkových bomb a následném vyhlazení několika neživých států obě strany docházejí k vzájemné, avšak křehké dohodě. Těžaři nepřekonali mezihvězdnou vzdálenost jen tak – fascinuje je Skládka, prastará planetární superhmota ležící a rozpadající se pod coraabskou půdou. Obsahuje totiž neuvěřitelné množství vzácných kovů a látek, které se zřejmě zdály starým hypervyspělým civilizacím nepotřebné. Pro Těžaře ale znamenají nevyčíslitelné bohatství. Zlacené difuzní komory mezihvězdných modulů, náklady kazových syntetických diamantů, uran z vyhaslých reaktorů, hmota Dun'g, to vše Těžaře přinutí zřídit na Coraabu obrovské těžební stanice a doky pro nákladní kosmické koráby. Jako levnou pracovní sílu používají ve velké míře neživé, kteří ve skládkových dolech masově nacházejí smrt – haldy rzi a korodujících slitin bortící se vlastní vahou nebo zapečetěné toxické kontejnery, které při nechtěném proražení během těžby zamořují široké okolí, to vše stojí tisíce a tisíce dělníků jejich neživoty. Skládka znovu po tisících létech na mnoha místech otvírá své útroby a rozsévá smrt.

r. 225– Po smrti mocného Zomboga obsazují Těžaři poslední vyspělý neživý stát na Coraabu - mocné Mino. Touží totiž po velkých ložiscích corabitu nacházejících se ve Velké Studni u města. Od zničení města je ale odradí zbylí členové městské Lóže - ti nabídnou jim, že jejich vyškolení a schopní neživí dělníci odevzdají podíl z vytěžené suroviny výměnou za mír. Následující staletí trpí prastará a mocná metropole otrockým vazalstvím pod diktátem nově příchozích kořistníků.

r. 303– Těžaři zakládají poblíž Mina průmyslové město Ora. Vzniká tak unikátní městská konurbace Min'Ora, která po dlouhá století tvoří nejhustěji obydlenou aglomeraci na Coraabu.

r. 600– Obří kolonie Těžařů stále prosperují. Většina neživých je pod hrozbou vyhlazení zbraněmi hromadného ničení prakticky zotročena. V táborech se sice objevují hnutí odporu, jsou ale surově potlačována. Divoké Kostry se odvracejí od dřívějšího způsobu života plného válek a krvavých řeží a opouštějí civilizaci.

r. 1100– Těžařům se přestává dolování cenností z útrob země vyplácet. Naleziště cenných surovin jsou čím dál menší. Těžba na mnoha místech stagnuje, vypukají stávky a puče. Drahý provoz velikých kolonií a péče o miliony neživých dělníků, kteří postupně získávají lepší status ve společnosti, spolyká denně obrovské sumy prostředků. Coraabská společnost prochází rozsáhlou krizí.

r. 1164– Min'Ora se díky zásahu mocného Zombolta osvobozuje z těžařského područí. Na dlouho půjde o jediné autonomní území neživých na planetě a tento ostrov nezávislosti jim dodává naději v lepší časy.

r. 1211– Mezi Těžaři v koloniích vypukne rozpor. Mnozí požadují opuštění Coraabu, protože se bojí definitivního krachu ekonomiky. Argumentují tím, že Skládka vydala, co měla, a je čas přesunout se jinam. Ale staletí udělali své a mladší generace, které se na Coraabu už narodili, nechtějí svůj nový domov opustit. Nakonec po několika šarvátkách a vzpourách v koloniích odlétá zhruba třetina těžařské populace v obřích lodích pryč. Zbytek se okamžitě shodne v jedné věci – mají-li na této planetě přežít a vyvarovat se vzpoury neživých, musí se všichni Těžaři sjednotit ve svých názorech a poskytnout neživým honorovanou práci. Pomocí nejrůznějších meteorologických, tektonických a geologických analýz je vybrána velká plošina poblíž rovníku planety. Začíná budování největšího projektu v dějinách Coraabu.

r. 1263– Miliony neživých budují nejrozsáhlejší megapoli na stovky světelných let daleko. Už po několika desetiletích má C'Ora (cizími kulturami často nazývaná prostě "město Coraab" či "Periferní Město") rozlohu několik set kilometrů čtverečních. Přesídlují sem prakticky všichni Těžaři, kteří opouštějí kolonie a s nimi spjatou tradici těžby. Domov zde také nachází většina z nespočtu neživých dělníků, kteří se podíleli na výstavbě. Ti však osídlují vnitřní Okruhy (dnes Sektory), kde vznikají rozsáhlá ghetta.

• období Centropole (též C'oraa, eon Středu)– r.1263 - současnost

Coraab se mění. Nastává období všeobecné prosperity. Vznikající lokální konflikty jsou vždy rychle potlačeny. Civilizace se již nesoustředí jenom do megalitické C'Ory, jejíž vnitřní Okruhy chátrají a kde na mnoha místech obyvatelé trpí existenčními sociálními problémy. Okolo centropole vznikají nové rozsáhlé skládkové oblasti coby odpadní produkt sílící civilizace. Žádná z nich se ovšem nevyrovná původní Skládce, jež je na Coraabu prakticky všudypřítomná, avšak tiše dřímá pod povrchem.

r. 2031– Do C'ory přichází zcela neočekávaná delegace. Mnozí obyvatelé už ani nevěřili, že něco takového kdy uvidí. Jsou to Divoké kostry, avšak na technologické úrovni, která ve své době bere dech. Tento hrdý národ se totiž celou dobu vyvíjel stranou všech převratů, rozbrojů a revolucí, které cloumaly zbytkem planety, a dále zdokonaloval své vědomosti. Kostry obývaly ruiny Tor'Thuba, bývalou centropoli říše Kruhu, a nyní překvapivě přicházejí nazpět do coraabské společnosti ve smířlivém duchu. Následují dlouhá léta vyjednávání o spolupráci a nemalý počet těchto tajemných bytostí zůstává v C'Oře.

r. 2050– Divoké kostry jsou známým Caorským paktem plnohodnotně včleněny do společnosti. Zbytkem civilizace jsou nazývány poněkud kultivovanějším názvem "bael" (kost, kostra) a oficiálně vstupují do politiky či bezpečnostních složek planety, což například neživí stále nemohou.

r. 2667– Planetou proběhne vlna derobotizace, která po sobě zanechá značné následky. Nově vzniklé anti-technologické hnutí Wat Wonght! (navždy sví!) rozpoltí společnost. Trvá desetiletí, než se vše vrátí do původních kolejí. Centropole C'Ora má již dvaadvacet Sektorů, které dohromady čítají bezmála šedesát milionů obyvatel.

r. 2845– Těžařská flotila je již silně zastaralá. Je zastaven provoz na poslední funkční hvězdné lodi. Zastaralé bi-iontové motory dramaticky protahují dobu letu a coraabské ekonomice se nevyplatí cesty ani do nejbližších soustav.

r. 2954– Na Coraabu je oficiálně spuštěn projekt Cor-net, který má za funkci elektronicky sdružovat planetární komunitu.

r. 3073– Otevírá se první interplanetární stezka. Po bezmála dvou stech letech obtížné diplomacie doráží komise ze vzdálených Kosmopolitních světů. Shledají Coraab periferní planetou třídy Gath-9 a přidělí jí status styčného Uzlu třetí třídy. Pro planetu je to obrovská událost.

r. 3097– Za pomoci vyspělých techno-waků z WaalkWaku je s velkou pompou zprovozněna syntetická odnož galaktické struny linoucí se po okraji coraabského solárního systému. Na planetu brzy dorážejí zástupci dalších xenických ras ze všemožných koutů Coraabie, nechybí mezi nimi společenství Daf-Werdion, vzdělanci z Khoptidu či zástupci androgynní rasy Searth. Pro Coraab nastávají zlaté časy.

r. 3120– Cor-net se oficiálně stává součástí sítě holo-net, rozprostřené nad desítkami vyspělých solárních systémů. Coraabiané jsou po připojení zaplaveni myriádami nových informací a poznatků proudících k nim holo-kanály od ostatních vyspělých kultur. Planeta se konečně stává důstojným hráčem na meziplanetárním kolbišti.

r. 3435 - 3449– Téměř 300 let relativního poklidu a čilého galaktického obchodu vyúsťuje v dlouhou a krvavou xenofobní občanskou válku. Zdegenerovaní potomci Těžařů, kteří dávno ztratili v kosmopolitní společnosti své výhradní postavení, vyprovokují krvavý puč (dnes připomínaný jako Talské Trojšeří), který má za cíl vypudit xenické obyvatele z Coraabu a uvrhnout planetu do naprosté izolace. Jediným výsledkem je kolaps planetární ekonomiky a mnoho mrtvých na obou stranách. Těžařům se na odpor postaví dobře zorganizované a početné Hnutí Nu'Okha (volně přeloženo "provázané bytosti"), vedené kontra-revolucionářem Bochezaiem, které po staletí tiše snášelo útlak ze strany svých ziskuchtivých pánů a tento konflikt pojalo jako záminku pro krvavé vyřízení účtů. C'Ora se ocitla v totální válce.

r. 3450 - 3501– Po létech nepokojů nastává období tzv. Padesátiletého Skeletátu, kdy nekonečné krvavé rozbroje mezi těžařskými pučisty a neživými vstupují baelové, kteří pomocí špinavých bomb rozbombardují centrální Sektory C'Ory, a tím v podstatě odstraní ze hry vedoucí představitele obou znesvářených frakcí. Do budoucna jde o zdaleka nejkrvavější čin potomků Divokých Koster, kteří do té doby vyjadřují svá přesvědčení zásadně diplomatickou formou. Vlády se ujímá Nejvyšší Skelethor Ulthaao a železnou rukou přivádí roztříštěný Coraab k poslušnosti. Za padesátileté období jeho vlády společnost nabírá druhý dech. Snad jeho nejvýznamnějším počinem vůbec je definitivní zrovnoprávnění neživých se živými tzv. We'Rahhta Pathae, Velkou Coraabskou Deklarací vydanou r. 3498. Po smrti Skelethora Ulthaaa je Skeletát radou ostatních Nejvyšších Skelethorů oficiálně rozpuštěn a vláda je předaná do rukou nové volené funkce městského guvernéra.

r. 3554– Na planetární orbitě je vybudováno nejslavnější místo vzdělanosti - velká coraabská Orbitální univerzita. Právě toto místo vyniká největší koncentrací mozků široko daleko. Planetární odborníci - adepti čekají mnohdy i desítky let, než jim jsou zpřístupněny hypermoderní univerzitní laboratoře, v nichž mohou provádět jinde neumožnitelné experimenty. Orbitální univerzita se stává tradičním místem svobodomyslnosti a vzdělanosti a po staletí také zdrojem mnoha neuvěřitelných vědeckých objevů. Jejím prvním rektorem je jmenován slavný Ikram Dogo.

r. 3602– Coraab navazuje obchodní i politické styky s Annorem, díky němuž získává přístup k nesčetným bohatstvím i exotickému zboží dálné Xenozóny.

r. 3707– Začíná stavba hypermoderního hvězdného přístavu pojmenovaném po dávném revolucionáři, který pro neživé symbolizuje národního hrdinu. Bochezai vzniká na západním okraji C'Ory a do budoucna se stane plnohodnotným "městem ve městě", které každý den přináší práci milionům Coraabianů.

r. 3846– Ulgorskou delegaci přivítá osobně městský guvernér Muezzich. Totalitní meta-diktatura z dalekého Ulgoru podepisuje závratné zakázky na import titanu. Na Coraabu k dnešnímu datu působí bezmála osmdesát xenických ras.

r. 3868– Objevuje se zcela nečekaný nepřítel. Robotí mor šířící se solárními systémy. Rudé velení. To je jen střípek pojmů, prostupující holo-net poslední staletí. Coraabiané takřka bez rozdílu RedBoty nenávidí. RedBoti ihned po navázání kontaktu porušují Coraabský pakt o intrasolární kolonizaci a přistávají na třetí neobydlené planetě soustavy. Smutným faktem je, že se v celé Coraabii nenajde jediný svět, který by anexi odsoudil. Celý konflikt vyúsťuje v tzv. Tříletou válku.

r. 3869- RedBoti začínají na čerstvě obsazeném světě s budováním rozsáhlých průmyslových komplexů a neváhají plenit coraabské těžební kolonie. Coraabiané jsou náhlým výskym této bojechtivé umělé inteligence zděšeni. RedBoti jednají pouze v souladu s totalitními encyklikami přicházející z Rudého velení, o jehož poloze nemá nikdo ani tušení. Coraabiané nečekali, že by tak rychle a efektivně někdo mohl obsadit planetu uvnitř jejich vlastního solárního systému, jejíž teploty na povrchu se navíc pohybují okolo minus sta stupňů Celsia. Zasedá tzv. Kruhový sněm, který tvoří veškerá vládnoucí elita Coraabu. Je to poprvé, kdy coraabská civilizace jedná rozhodně jako celek.

r. 3870– Coraab opouští flotila lodí vyzbrojených jadernými hlavicemi. Kruhový sněm chce RedBoty zastavit za každou cenu, protože má spolehlivé informace o jejich masivním zbrojení. Ale ti jsou již připraveni a na měsících obíhajících ukořistěnou planetu mají rozmístěné tříštivé pseudo-asteroidy. Ztráty jsou na obou stranách obrovské, avšak několik vybuchlých jaderných hlavic nad povrchem třetí planety způsobí vychýlení planetární osy. Od té doby nikdo z Coraabianů nenazve planetu jinak než We'Rd (Záblesk). Umělá inteligence však přežívá, srdce rudého Satelitu leží zavrtané kilometry pod skalnatým povrchem, a tak se mu podaří ubránit. Seismické poruchy planety způsobené jadernými výbuchy však rozdrtí všechny Ideologické koráby, ve kterých RedBoti přepravují milióny svých válečníků napříč světy. Celou invazní armádu pohlcuje zem a je rozdrcena kilometrovými masivy hornin. Coraab získává čas k dobru.

r. 3901– Občané C'Ory poprvé volí vedení města, ve kterém mají právo zasedat i xeňané - tzv. Kruhovou Lóži. Do této doby formálně megapoli spravovali Těžaři, mnozí historici toto datum později uvádí jako první rok skutečné coraabské demokracie (složení první Kruhové Lóže: 43% těžařů, 29% neživých, 23% xeňanů, 4% baelů, 1% umělá inteligence)

r. 3915– RedBoti se již dlouho chystají k druhé, tentokrát mnohem masivnější a propracovanější invazi na Coraab. Zpravodajské služby potvrzují, že právě tento rok vše vypukne. Problém je, že na stranu Rudého velení se nechá zlákat i celá řada živých i neživých obyvatel Coraabu, kteří RedBotům poskytují klíčové informace. Coraabské rozvědce se po létech tvrdé práce podaří implantovat do okruhů Rudého velení trans-ideologický virus. Ten RedBotům zkolabuje jejich síť a při vzletu flotily vyřadí z provozu řízení lodí, jež následně zcela neovladatelné opustí coraabskou hvězdnou soustavu neznámo kam.

r. 3920- Následný jaderný útok hloubkovými střelami těžce poškozuje samotné Rudé velení We'Rdu a nadlouho to vypadá, že se z toho rudá mechanická kultura tentokrát nevzpamatuje.

r. 4044– V dalekých a vysoce vyspělých Kosmopolitních světech (se kterými má již Coraab čilý obchodní styk) je zřízen nový orgán meziplanetární ochrany - mocná Liga. Admirál Pachdan ustanoví útvar patnácti týmů o třech až pěti členech, rekrutujících se z elitních útvarů v celém známém vesmíru bez ohledu na rasu či minulost. Později se proporce Ligy budou často měnit, metodika a krédo perfektně sehraných operačních týmů však přetrvá.

r. 4140– Dlouhé roky obávaná domněnka se stává skutečností – RedBoti v podzemních komplexech přežili a s nimi i nejvýše postavený živý Ideolog v solárním systému – fanatický Armo Tiamar. Zbrojení začíná nanovo, zdá se však, že Rudé velení je nadále zavirováno. Na narychlo uspořádanou planetární konferenci totiž dorazí sám Tiamar v početném doprovodu a nabízí Coraabu příměří. Nikomu se nechce věřit, že by RedBoti dokázali zaručit mír, když to je v rozporu s jejich podstatou. Jakmile si však coraabští představitelé prohlédnou nově pořízené infrasnímky z povrchu třetí planety a zjistí, že za Tiamarem stojí nová, zcela rozvinutá válečná mašinérie, jejíž sílu není radno podceňovat, raději souhlasí. Vratké příměří trvá dodnes, avšak každý ví, že je to pouze oddechový čas k rozhodujícímu konfliktu, na který Coraab sbírá síly jak jen to jde.

r. 4179– Tento rok se krvavě zapíše do moderní Coraabské historie a málem se změní v začátek další meziplanetární války. Mnozí kritici ovšem nepřestanou říkat, že od politiků bylo naprosto zbabělé neodpovědět na tak krvavou událost tvrdým protiúderem. V prvních hodinách dne Šera šesté Éry se nad severní polokoulí Coraabu přiblíží chladná loď (nezachytitelná standardně používanými senzory) a okamžitě zahájí útok na proslulou Orbitální univerzitu. Výsadkové komando RedBotů prorazí její trup, čímž způsobí únik vzduchu z celé třetiny univerzitních prostor. Následující hodiny se zvrhnou v krvavý masakr, studenti a univerzitní profesoři nemají sebemenší šanci ubránit se těžce vyzbrojeným oddílům Omega-Botů. Celková bilance čítá přes 17000 mrtvých studentů a profesorů a dalších 5000 vzdělanců a odborníků, eskortovaných coby rukojmí do podzemních vězeňských komplexů na některý z měsíců We'Rdu. Pro celou planetu je to naprostý šok a univerzita se z této události dlouho nevzpamatuje. Jedním z několika málo přeživších není nikdo jiný než mimořádně nadaný mladý student K'rel Mostak, který dlouhodobě slibuje Rudým pomstu.

r. 4180– Po krvavých událostech narychlo dochází k založení tzv. Intergalaktického Sboru. Jeho doživotním vůdcem se stává ambiciózní xeňan Hermes. Orgány IS (armáda), InSbor (vesmírné záležitosti) a InterGalaktik (sám Hermes) mají za úkol vyvarovat se jakýchkoliv útoků ze strany vnějšího nepřítele Coraabu. Dnes jde zřejmě o nejrobustnější a zároveň nejdražší bezpečnostní úřad na planetě v celé její historii, zaměstnávající mnoho milionů tvorů se všemožnými specializacemi.

r. 4183– Hermes nařizuje druhé jaderné bombardování satelitního světa RedBotů. Tentokrát podle všech zdrojů dostává velení na We'Rdu přímý zásah a Armo Tiamar je prohlášen za mrtvého.

r. 4186– Kruhová Lóže C'Ory je za nejasných okolností rozpuštěna a správa města se dostává do rukou jediného funkcionáře - Guvernéra Zuly. Jeho krédem je posílení byrokracie a bezpečnosti města.

r. 4195– Tradicionalisté zformovaní kolem Dona Valigursaje spáchají atentát na guvernát města. Několik administrativních komplexů je zasaženo biologickými zbraněmi, nicméně samotný Zula přežije a městu utáhne smyčku ještě pevněji. Následuje dvacetiletí paranoie a represí.

r. 4210– Dochází k podpisu dohody později nazývané pakt Hermes-Donner. Kosmopolitní světy zastoupené Ligou se šéfovi Intergalaktického Sboru zaváží, že v případě dalšího útoku ze strany We'Rdů přispěchají na pomoc.

r. 4216– Díky čilému obchodnímu styku s Annorem je i na Coraab importován nový trend - xeňanští domácí mazlíčci. Obchod s nimi vyletí do astronomických výšin, prakticky každý městský obyvatel touží mít některého ruuka z nepřeberné nabídky. Nikdo ještě netuší, že annorští obchodníci zfalšovali dokumenty a veškeří xenové pocházejí z planety s dramaticky jinou atmosférou. Vše vyústí v rozsáhlou katastrofu, při které poprvé na půdě Coraabu zasahuje kosmopolitní Liga.

r. 4223– Dochází k založení VCKG - Velké Coraabské Kmenové Genobanky. Sbíráním vysoce kvalitního neživého genomu chtějí tradicionalisté udržet "kvalitu rasy" na stávající úrovni. Nejnovější studie odborníků z Orbitální univerzity totiž prokazují, že genom v posledních staletích dramaticky degeneruje.

r. 4249– Spojenectví několika vysoce postavených Zombů známé jako Ti, jež mají uvrhne veškerou Periferii kolem C'Ory v chaos. Masové demonstrace neživých vyústí v ostrý střet s jednotkami Intergalaktického Sboru. Poslední Zombové opouštějí C'Oru a přesidlují ke svým jižním spojencům v Min'Oře.

r. 4252– Vysílání konkvistadorů z nepřátelského We'Rdu se odmlčuje. Vyslané lodi zprvu myslí, že jde o poruchu, je to však důmyslně načasovaná past RedBotů. Ve svých skrýších pod zamrzlými oceány u planetárního pólu údajně obnovují výrobu a mění strategii. Také se spekuluje o tom, že nebezpečný Armo Tiamar je stále naživu a chystá třetí, rozhodující vlnu rudé invaze.

…zbytek už dopíšeme spolu s hráči.

www.coraabia.com

Přidat komentář