Velké vesmírné cykly 07: Odhalený vesmír

Článek od: Jiří Halama - 23.12.2011

Vesmír vůbec neví, co se tady děje. A navíc je mu úplně jedno, že to neví. Dokonce ani neví, že to neví.

Údolí vykoupení 2, str. 304

Jsou Vánoce a tak pro všechny, které série nepravidelně vycházejících článků o Velkých vesmírných cyklech zaujala, jsem připravil (alespoň jak doufám) malou lahůdku. Pokud se pročtete na závěr tohoto článku, objevíte zřejmě nejpodrobnější časovou osu historie budoucnosti Odhaleného vesmíru, jakou lze na internetu najít.

A ještě jedna poznámka – nic snad nebrání tomu, aby Velké vesmírné cykly pokračovaly i v roce 2012. Takže jako první vyjde v lednu Mars amerického spisovatele Bena Bovy.

Odhalený vesmír britského spisovatele Alastaira Reynoldse je dle mého soudu nejlepší, nejrozsáhlejší, nejpropracovanější a nejrozkošatější – a těch nej je možná ještě daleko více – new space operou, kterou lze sehnat na pultech tuzemských knihkupectví. Neznám v češtině žádný jiný cyklus, který by se s Odhaleným vesmírem mohl měřit z hlediska hloubky propracování budoucího vývoje a zejména přesvědčivosti tohoto zpracování. To ovšem neznamená, že je tento cyklus bez chyb.

Jaká je tedy historie budoucnosti Odhaleného vesmíru ve fantazii Alastaira Reynoldse?

V druhé polovině 21.století již lidstvo osídlilo téměř celou Sluneční soustavu. Přesto přetlak lidí vyvolává soupeření jednotlivých frakcí o zdroje. Možným řešením by byla kolonizace planet mimo Sluneční soustavu.

První pokus o takovouto kolonizaci je učiněn v roce 2083, kdy od Merkuru odlétá flotila 5 lodí na vícegenerační let k planetě pozemského typu v soustavě 61 Cygni A. Ovšem časová náročnost a ztráta kontaktů mezi flotilou a Zemí vede k tomu, že další pokus o vyslání vícegeneračních lodí již nebyl učiněn. Namísto toho jsou na zájmové planety vysílány reduplikační automaty, které vezou genetické matrice potřebné k vytvoření lidí – i toto řešení se však ukázalo jako nevhodné. Nakonec jediné a použitelné řešení spočívá v tom, že je vynalezen pohon umožňující vesmírné lodi dosáhnout téměř rychlost světla – a od vynalezení tohoto pohonu pak již veškerá kolonizace vesmíru se děje za jeho pomoci. Vesmírné lodě schopné dosáhnout téměř rychlosti světla se nazývají světlohonce a jejich posádku tvoří Ultrové, resp.Ultranauti (viz níže). Za pomoci světlohonců je kolonizováno více planet, cyklus se však téměř výlučně zabývá pouze planetou Žlutozemě v soustavě Epsilon Eridani a planetou Obroda v soustavě Delta Pavonis.

Přetlak na zdroje ve Sluneční soustavě je navíc umocněn i tím, že ve 22. století se počnou objevovat příznaky přicházející nové doby ledové. Z toho důvodu také postupně politická a ekonomická moc Země klesá a přesouvá se k vnějším planetám, zejména k soustavě Jupiterových měsíců. V téže době je činěn pokus o terraformaci Marsu – za tím účelem je na něm postavena vysoká zeď ohraničujíc prostor o průměru tisíc kilometrů. I tento pokus je však neúspěšný.

Postupujícím technickým vývojem vzniká v lidstvu celá řada frakcí – jsou to kupříkladu Ultrové, resp.Ultranauti (přizpůsobení k velkému přetížení, k němuž dochází ve vesmírných lodích pohybujících se rychlostí blízkou rychlosti světla), Uzení flibustýři, Ledaři (psychicky upravení pro naprostou samotu), Skřeláci (jsou modifikováni pro život ve vodě), a zejména Spojení a Demarchové. Právě tyto dvě posledně jmenované frakce nabývají v krátku největšího významu – každá z nich používá mozkové implantáty, ovšem Spojení tak činí nepoměrně více. To u nich nakonec vede v roce 2190 k tzv. Vrcholnému prozření, kdy za pomoci těchto implantátů dojde k propojení myslí všech Spojených. Naproti tomu Demarchové, případně Demarchisté (zkratka z názvu Demokratičtí anarchisté) kladou důležitost na individualitu každého jedince. Demarchové vedou se Spojenými válku (Spojení pro svůj kolektivismus a zejména kolektivní vědomí jsou obecně považováni za ohrožení všech ostatních frakcí), v níž Spojení prohrávají, a na proto na počátku 23.století zbylí Spojení, jež jsou soustředěni na Marsu, opouštějí Sluneční soustavu a odlétají do vesmíru.

Po 150 let trvajícím letu přistávají zbytky flotily, která odstartovala v roce 2083 od Země, na planetě, kterou po svém přistání nazvou Skyovo vítězství. Ihned po přistání však mezi členy jednotlivých lodí vypukne občanská válka, která pak na Skyově vítězství trvá minimálně do konce 25.století. Rovněž planeta Skyovo vítězství je pro celý cyklus důležitá.

Na planetě Žlutozemi v soustavě Epsilon Eridani započíná na počátku 24. století období nazývané belle époque – umění, kultura, věda, lékařství, prostě veškeré obory lidské činnosti tu vzkvétají. Právě tato planeta ovládaná Demarchy se stává na příštích 200 let nejdůležitější planetou lidského osídlení ve vesmíru. To je umocněno ještě tím, že relativně nedaleko od této planety je v roce 2338 objeven první Záhal – strukturovaný zámotek prostoročasu ukrývající bůhvíco. Později jsou objevovány i další Záhaly, a není se co divit, že vyspělá žlutozemská věda (a zejména rodina Sylvestů, což je nejmocnější rodina na Žlutozemi) vrhne své volné kapacity právě na jejich zkoumání. To ovšem ještě nikdo netuší, že si lidstvo počíná zahrávat s Pandořinou skříňkou.

Belle époque na planetě Žlutozemi je však násilně přerušena v roce 2510, kdy tu vypuká epidemie tavomoru – zvláštního moru napadajícího především implantáty, jež mají lidé ve svých mozcích. Důsledky pro Žlutozemi jsou katastrofální a tato planeta ztrácí v krátku své výsadní postavení mezi ostatními.

Mezi tím ovšem v průběhu prvé poloviny 26.století zkoumá poslední z rodu Sylvestů planetu Obroda v soustavě Delta Pavonis, a posléze v roce 2567 vniká do umělého objektu nacházejícího se nedaleko této planety – a tak se zakončuje cesta započavší objevením prvého Záhalu v roce 2338. Pandořina skříňka je otevřena, neboť tento umělý objekt není ničím jiným než signálním zařízením prastaré strojové civilizace nazývané Zmarové, jejichž úkolem je ničit ve vesmíru veškerý inteligentní organický život.

V roce 2632 do soustavy Delta Pavonis přilétají signálním zařízením přivolaní Zmarové a v krátku zničí celou soustavu. Naštěstí se z planety Obroda podaří evakuovat zhruba 160.000 lidí, kteří na palubě světlohonce Nostalgie nekonečna odlétají do vesmíru. Zhruba po 20-ti letech tento světlohonec přistává na planetě Ararat a lidé uprchlí z Obrody tam vytvoří soběstačnou kolonii.

Zmarů však do lidmi prozkoumaného vesmíru přilétá stále více a více, takže brzy se bojuje na mnoha frontách, a válka se Zmary se pro lidstvo nevyvíjí příliš dobře. Je možné, že na měsíci Hela v soustavě 107 Piscium se nachází tajná zbraň, kterou by bylo lze užít proti Zmarům - proto k tomuto měsíci v roce 2618 přilétá Nostalgie nekonečna. Po devíti letech se však zjistí, že žádná takováto zbraň se na Hele nenachází.

Nicméně nakonec lidstvu v jeho boji se Zmary pomůže někdy ke konci třetího tisíciletí stará vesmírná civilizace – tzv. Stavitelé hnízd (v povídce „Galaktický sever“ je překladatel Tomáš Richtr překládá jako Hnízdoši).

Alastair Reynolds počal publikovat v roce 1990 a ještě v tomto roce jeho v pořadí druhá vydaná povídka „Prodloužený spánek“ je jakýmsi prvním autorovým pokusem o literární ztvárnění světa Odhaleného vesmíru. Odehrává se na vesmírné lodi letící od Žlutozemě k Zemi, na níž prchají lidé před tavomorem. Uprostřed letu se však zjistí, že tavomorem jsou nakaženi i někteří cestující z vesmírné lodi.

Zakotvení této povídky ve světě Odhaleného vesmíru ještě není zcela přesné. Na Žlutozemi už vypukl tavomor (její děj se tedy odehrává po roce 2510), na druhé straně ovšem Země je díky nové době ledové již dávno naprosto nedůležitou planetou. V povídce jsou i další odkazy na cyklus Odhaleného vesmíru – je v ní už zmínka o mixmistrech (kteří manipulují s DNA), je v ní zmínka o planetě Skyovo vítězství či o Sylvestově institutu na Žlutozemi.

Je zcela jasně patrno, že v době vydání povídky „Prodloužený spánek“ měl už Reynolds jakoustakous představu o vesmíru, který by snad jednou v budoucnu mohl na podkladě této povídky vzniknout.

To si však ještě dlouho musel (a spolu s ním i jeho čtenáři) počkat, protože v pořadí druhá povídka patřící do cyklu Odhaleného vesmíru vyšla až po sedmi letech – v roce 1997. Povídka „Špion na Europě“ také není v cyklu přesně časově zakotvena, lze však soudit, že se odehrává ve druhé polovině 23. století (na Zemi už vypukla doba ledová) a popisuje soupeření dvou skupiny Demarchů o mocenské ovládnutí celé soustavy Jupitera.

Po dvou letech – v roce 1999 – se objevuje další povídka odehrávající se ve světě Odhaleného vesmíru. V době jejího psaní už měl zřejmě Reynolds velmi jasnou představu, jak by historie budoucnosti jeho světa mohla vypadat – a to včetně základní zápletky spočívající ve válce se Zmary. Povídka „Galaktický sever“ tak začíná v roce 2303 a končí kolem roku 40000, kdy zbytky lidstva opouštějí galaxii. V povídce jsou vůbec poprvé v cyklu zmíněny Zmarové (překladatelem Tomášem Richtrem jsou nazývání Inhibitory, což mimo jiné odpovídá originálnímu názvu), s nimiž lidstvo (a to případně za pomoci i jiných inteligentních ras) může úspěšně bojovat.  

A konečně v únoru 2000 vychází povídka „Velká marsovská zeď“ odehrávající se v roce 2205 na Marsu, kde je jedno z posledních soustředění Spojených, které ještě nebylo Koalicí pro neurální čistotu zničeno. Reynolds v této povídce přivádí na scénu figury, s nimiž se ještě velmi dopodrobna setkáme v pozdějších dílech (zejména v románu Archa) – jsou to Galiana (vůdkyně Spojených), Remontoire (přítel Galiany) a Clavain (Demarcha sympatizující se Spojenými). V závěru povídky na vesmírné lodi jménem Sandra Voiová odlétají z Marsu všichni Spojení včetně Clavaina do vesmíru.

Přímým pokračování povídky „Velká marsovská zeď“ je povídka „Ledovec“, kterou Reynolds vydává v únoru 2001. Odehrává se v roce 2217 a popisuje krátkou zastávku lodi Sandra Voiová na planetě Diadém v soustavě Ross 248.

Ještě předtím však v březnu 2000 vydává Reynolds román Odhalený vesmír, který tvoří první díl cyklu (pro česká vydání všech zatím vydaných románů volil vydavatel tu variantu, že každý román vydaný v češtině je rozdělen do dvou knih). Tento román, jeho děj lze ve stručnosti shrnout tak, že je ze strany lidí aktivováno signální zařízení, které ve vesmíru rozmístily Zmarové, je více než zdařilým debutem.

Zde učiním malou odbočku a zmíním se o charakteru Reynoldsových románů patřících do tohoto cyklu. Všechny totiž mají stejný ráz: na počátku románu je několik dějových linií (zpravidla tři), které se postupem doby k sobě přibližují až nakonec v závěru románu se spojí. Specifikem Reynoldsových románů je zároveň to, že tyto jednotlivé dějové linie se odehrávají v různých časech, a tedy že i tyto různé časy se ve finále románu spojí. V Reynoldsově budoucnosti totiž lékařská péče dosáhla bezproblémového prodloužení lidského života na 200 let i více. Připočtete-li k tomu dilataci času (světlohonce se mohou vesmírem pohybovat téměř rychlostí světla) či hibernaci lidí během letů ve vesmíru, není výjimkou, že někteří lidé jsou schopni svým životem obsáhnout dobu až pěti století. Kupříkladu Nevil Clavain se narodil v roce 2145 a zemřel až v roce 2675, Sky Haussmann (v cyklu vystupuje pod různými jmény) se narodil někdy kolem roku 2180 a do děje tato postava zasahuje ještě v roce 2618, když pro Clavaina ukradne světlohonec.

V květnu 2001 pak vychází román Kaldera, který je relativně samostatný ve vztahu k celému cyklu. Je výrazně akčnější než román Odhalený vesmír. V románu Kaldera hlavní hrdina pronásleduje z planety Skyovo vítězství až na planetu Žlutozemi vraha ženy, kterou miloval, a když jej dostihne, dozví se nemilou pravdu i o sobě. Vedlejší linií v tomto románě jsou osudy letu flotily odstartovavší v roce 2083 ze Země k planetě, která je později nazvána Skytovo vítězství.

V roce 2002 vydaný román Archa a v roce 2003 vydaný román Údolí vykoupení završují pak trilogii o boji lidstva s prastarou strojovou civilizací Zmarů.

Mimo shora uvedená díla máme ještě v češtině k dispozici povídku „Nightingaleová“ odehrávající se někdy v 26.století na planetě Skyovo vítězství po ukončení občanské války, a autor v ní popisuje, jak je těžké se vyrovnat s ne zrovna příliš lichotivou minulostí.

A tím výčet v češtině vyšlých děl končí, když do cyklu patří ještě čtyři prozatím u nás nepublikované povídky, a dále román The Prefect z roku 2007, který se odehrává na planetě Žlutozemi ještě před vypuknutím tavomoru – tedy před rokem 2510.

Na počátku tohoto článku jsem uvedl, že byť Odhalený vesmír je jedním z nejpozoruhodnějších vesmírných cyklů současnosti, není bez chyb. Jeho největší problém vidím v jevu, který sám pro sebe nazývám „násilný konec“.

Připadá mi totiž, že v některých případech autor jako by násilně a urychleně ukončuje slibně se rozvíjející děj – jako by autora najednou psaní přestalo bavit nebo jako by měl pocit, že rozsah napsané materie je postačující, a tak dílo zakončí neslaným nemastným závěrem.

Všimněte si románu Kaldera – autor v něm umně proplétá tři dějové i časové linie, které se vzájemně ovlivňují a spějí k závěrečnému vyvrcholení – a to vyvrcholení, které je ve stylu „zlosyn dostane co mu patří a jede se dál močálem černých skal“ se pak odehraje na dvou stránkách. Při prvém čtení tohoto románu jsem jím byl nadšen, a velmi dobře si pamatuji, jak jsem se stručňoučkým a předvídatelným závěrem cítil jako čtenář podveden.

Ještě markantněji to je ale patrno v celém třídílném cyklu o Zmarech. Autor nejprve ve třech románech líčí velký vesmírný střet dvou naprosto rozdílných civilizací, navíc střet, který se pro lidstvo nevyvíjí zrovna úspěšně. Tato velkolepě rozehraná partie je nakonec však ukončena v epilogu románu Údolí vykoupení, v němž se na pouhé jedné stránce dozvíme, že někdy po událostech popsaných v tomto románu narazí lidé ve vesmíru na rasu Stavitelů hnízd, a tato rasa lidstvu v jeho válce se Zmary pomůže – finito utrum, a pokud jsi čtenáři čekal něco víc, máš prostě smůlu. A to si myslím, že každý čtenář víc čekal – minimálně proto, že v povídce „Galaktický sever“ je nadhozena budoucnost lidstva až do roku 40000.

ČASOVÁ OSA:

minus 5 miliard let: galaxie dosáhla takového stavu, že v ní mohl vzniknout inteligentní život. Postupem doby vzniklo a zaniklo množství civilizací, z nichž některé začaly létat vesmírem. Nakonec došlo k obrovskému celogalaktickému střetu dvou mocných civilizací – tento střet se nazýval Soumračná válka - a na ní participovaly civilizace méně mocné. Tato válka, která trvala kolem 3 miliard let,  neměla ani vítěze, ani poraženého. V jejím průběhu se jednotlivé civilizace spojovaly, asimilovaly a přetvářely k nepoznání – třeba až do strojového života. Nakonec se objevila jedna civilizace mocnější než ostatní – jednalo se o strojově chimerický druh s reziduálními znaky obratlovců – a té se začalo říkat Zmarové. Zmarové vědomy si toho, že největší válku v dějinách vesmíru vyvolaly a vedly civilizace založené na organickém životě, si daly do vínku po celém vesmíru pátrat po organických civilizacích, a tyto sledovat. Jakmile by tyto organické civilizace dosáhly stadia, kdy by byly schopné létat do vesmíru, tak je Zmarové zničily. Za tímto účelem Zmarové po celém vesmíru rozptýlily signální zařízení, která umístily do blízkosti vědecky zajímavých objektů.

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

  

druhá polovina 21. století: lidstvo osídlilo téměř celou Sluneční soustavu. Lidstva však přibývá rychleji než jak rostou zdroje potravin. Ve Sluneční soustavě se začne válčit o zdroje. Současně se začne uvažovat o možnosti osídlit jiné soustavy ve vesmíru.         

  

2083: ze sluneční soustavy odlétá Flotila 5 lodí směřující do soustavy 61 Cygni A. Předpokládá se, že let bude trvat kolem 150 let - na každé lodi je umístěno 960 hibernovaných lidí, o něž se stará 150členná posádka.

  
 KDESI VE VESMÍRU 

krátce po 2083: způsob osídlování jiných soustav za pomoci vícegeneračních lodí byl zavrhnut jako neefektivní a příliš riskantní. Bylo přikročeno k jinému způsobu – na zájmové planety jsou vysílány  reduplikační automaty, které s sebou vezou genetické matrice potřebné k vytvoření lidí -

 - ani jedna ze založených kolonií však nebyla úspěšná, po jedné či dvou generacích začaly všechny upadat.

 
 

kolem 2180: jedna z lodí Flotily letící k 61 Cygni A je zničena – mezi zbývajícími loďmi panuje velké  napětí a stav nedůvěry  a obezřetnosti. Na jedné z lodí se narodil Sky Haussmann.

 

prvá polovina 22. století: lidstvo se rozděluje na řadu frakcí, z nichž se postupem doby stanou nejvýznamnější Demarchové a Spojení – obě tyto frakce využívají mozkové implantáty, každá z nich ale pro jiný účel. Intenzita slunečního záření začíná klesat, což je příznak toho, že se blíží nová doba ledová.

  

2145: narodil se Nevil Clavain.

  

druhá polovina 22. století:na Zemi je stále větší chladno, Země ztrácí svůj politický a ekonomický význam, naopak velkého významu nabývají osídlené Jupiterovy měsíce.

  

2178: počátek stavby obrovské zdi na Marsu. V tuto dobu také na Zemi vznikne z obav ze Spojených Koalice pro neurální čistotu, která chce Spojené zlikvidovat. Do služeb Koalice se dá Clavain, který vede několik bitev proti Spojeným. Spojení však odolávají. Během války se Spojenými upadne Clavain do jejich zajetí a tam se seznámí s Galianou. V tomto zajetí začne pochybovat o nebezpečnosti Spojených.

  

2190: Spojeným se podaří jejich výzkum završit tzv. Vrcholným prozřením, při kterém dojde k trvalému spojení myslí všech Spojených. Válka proti Spojeným trvá a jejich největší skupina vedená Galianou se uchyluje na Mars do prostoru obehnaného obrovskou zdí.

  

2205: Koalice pro neurální čistotu se pokouší zničit poslední významné hnízdo Spojených, které je na Marsu. Zneužije k tomu i Clavaina – ten se proto rozhodne, že zůstane se Spojenými, a odlétá s Galianou, zvláštní dívkou Felkou a zbylými Spojenými na vesmírné lodi nazvané Sandra Voiová z Marsu do vesmíru.

  

počátek 23. století: zahajuje se nová etapa dobývání vesmíru – ta souvisí s vynálezem tzv. světlohonců = vesmírných lodí, kterése mohou pohybovat téměř rychlostí světla -

 - právě za pomoci těchto světlohonců je lidstvem osídlena planeta Žlutozemě v soustavě Epsilon Eridani, ale i další soustavy.

 

 

2217: Vesmírná loď Sandra Voiová odstartovavší v roce 2205 z Marsu přistane v soustavě Ross 248 na planetě Diadém, kde objeví zvláštní inteligentní život.

 
  SOUSTAVA 61 CYGNI A PLANETA SKYOVO VÍTĚZSTVÍ
  

kolem 2230: Flotila vypravená ze Země v roce 2083 přilétá do soustavy 61 Cygni A a osídluje planetu, kterou nazve Skyovo vítězství. Nepřátelství mezi jednotlivými loděmi však v krátku vede ke vzniku občanské války, která trvá nejméně do konce 25. století.

SOUSTAVA EPSIILON ERIDANI PLANETA ŽLUTOZEMĚ  

není přesně zřejmo, kdy byla Žlutozemě osídlena, muselo se tak stát však nejpozději na počátku 24. století, pravděpodobněji však už v průběhu druhé poloviny 23. století

  

2338: Je objeven první Záhal. Záhaly jsou zámotky strukturovaného časoprostoru, ve kterých je pravděpodobně něco ukryto. Každý pokus o vniknutí do Záhalu je však neúspěšný a končí smrtí. Tajemství Záhalů však mohou být natolik důležitá, že Calvin Sylveste zakládá na Žlutozemi Sylvestův Institut výzkumu záhalů.

  

2351: Calvinu Sylvestovi se narodil syn Dan Sylveste.

  

2372: Pod vedením Calvina Sylvesta je na Žlutozemi prováděn experiment, při kterém se 80 dobrovolníků podrobí přepisu své neurální sítě do počítače. Při tomto experimentu však všichni dobrovolníci (včetně Calvina Sylvesta) zemřou, a ukáže se, že jejich přepisy do počítače nejsou zdaleka tak kvalitní a trvalé, jak se předpokládalo. Na památku této tragické události je v největším městě Žlutozemě Kaldeře postaven Památník Osmdesáti. 

  

2373: průzkumníkovi ze Sylvestova Institutu výzkumu záhalů Philipu Lascailovi se podaří dostat alespoň na kraj záhalu a vrátit se živý, byť šílený, zpět. Po jeho návratu s ním začne komunikovat Dan Sylveste, a Lascaille Danu Sylvestovi ve světlém okamžiku sdělí, že do Záhalu se dá vniknout jedině tehdy, pokud průzkumník předtím navštíví mimozemskou rasu zvanou Přetvářeči.

  

2405: Dan Sylveste odlétá ze Žlutozemě. Nejprve navštíví Přetvářeče na planetě Tříšť, a potom se pokusí vniknout do Záhalu, což se mu z části podaří. Při návštěvě Záhalu je mu do podvědomí vnuknuta myšlenka, aby někdy v budoucnu  navštívil planetu Obroda vsoustavě Delty Pavonis.

2415: kdesi ve vesmíru z Hlavního hnízda Spojených odlétají tři světlohonci – velitelem jednoho z nich je Clavain a velitelem dalšího je Galiana 

2441: Dan Sylveste se navrací zpět na Žlutozemi.

  

2491: na lodi Lorean odlétá Dan Sylveste s archeologickým týmem na planetu Obroda

.
 

přelom 25. a 26. století: občanská válka na Skyově vítězství stále ještě trvá, přičemž v tomto období planetu opouští Tanner Mirabel a později nezávisle na něm i Anna Kuriová.

 

SOUSTAVA DELTA PAVONIS PLANETA OBRODA

 

2510:  soustavu Epsilon Eridani (a zejména Žlutozemi) zachvátí tavomor – zvláštní mor Obroda přilétá napadající lidi  i elektronické a počítačové implantáty v lidech umístěné. Výsledkem je konec belle époque a rozpad mocenských struktur vytvořených Demarchy.

kolem 2511: na planetu vesmírná loď Lorean přivážející výzkumný tým v čele s Danem Sylvestemněkdy v prvé polovině 26. století: na planetě Skyovo vítězství končí občanská válka, vyrovnání se s válečnou minulostí je však velmi složité.

2517:  na Žlutozemi přilétá ze Skyova vítězství Tanner Mirabel pronásledující muže, který zavraždil   Mirabelovu lásku. Během pátrání na Žlutozemi se však o sobě dozvídá nepříjemnou pravdu. Nalézá zde však novou lásku – dívku jménem Zebra.

  

2524:  ze Skyova vítězství přilétá na Žlutozemi námezdní voják Anna Kuriová.

  

2546: ke Žlutozemi přilétá světlohonec Nostalgie nekonečna, jehož kapitán Brannigan je velmi vážně nemocen. Posádka hledá Calvina Sylvesta, který v minulosti Branniganovi pomohl. Zjišťují však, že Calvin Sylveste zemřel a jeho syn Dan Sylveste  před více než 50-ti lety odletěl do soustavy Delta Pavonis. Posádka na Žlutozemi nabere střelce Kuriovou a poté odletí za Danem Sylvestem do soustavy Delta Pavonis.

  

2551:  vypuká válka mezi Spojenými a Demarchy. Vlivem epidemie tavomoru, která započala v roce 2510, se na Žlutozemi totiž rozpadly mocenské struktury Demarchů, a takto  zniklého vakua využili Spojení a usadili se v soustavě Epsilon Eridani. Když se však Demarchové vzpamatovali, chtěli znovu ovládnout Žlutozemi, což se však zase nelíbilo Spojeným. A tak vznikla válka mezi Demarchy a Spojenými.

2551-2563: při archeologických vykopávkách na Obrodě objeví tým vedený Danem Sylvestem důkazy o tom, že zhruba před milionem let byla tamní civilizace Amarantů zničena erupcí Delty Pavonis. Z archeologických nálezů rovněž vyplývá, že minimálně část amarantské společnosti měla povědomí nejen o tom, jak vypadá celá soustava Delty Pavonis, ale i jak vypadají sousední hvězdné soustavy. Z toho Dan Sylveste usuzuje, že když Amaranté byli zničeni sluneční erupcí, ovládali již lety do vesmíru. 
 

2566: Nostalgie nekonečna vlétá do soustavy Delta Pavonis a její posádka se na Obrodě zmocňuje Dana Sylvesta. Ten přiměje posádku Nostalgie nekonečna , aby letěla k nedaleké planetce jménem Kerberos obíhající kolem dvojčete Delty Pavonis Háda.

 
 

2567:  při příletu ke Kerberu se zjistí, že to je umělý objekt. Dan Sylveste vstoupí do jeho nitra a zjistí, že Kerberos je signální zařízení vytvořené Zmary, které má signalizovat, vstoupí-li do něho představitel inteligentní organické rasy. Záhaly pak jsou úkryty Amarantů, kteří přežili genocidu Zmarů. Z posádky Nostalgie nekonečna přežívá pouze Ilja Voljovová a Anna Kuriová. Dan Sylveste zahyne při snaze vniknout do Hádu – ukáže se však, že i Hádes je umělý objekt – něco jako obrovský počítač, takže přestože Dan Sylveste fyzicky zemře, přežívá v Hádu alespoň jako program.

 

2578:  do Hlavního  hnízda Spojených se navrací světlohonec, který byl součástí flotily, která odstartovala v roce 2415. Na palubě tohoto světlohonce se nachází Clavain s Felkou. Vrátili se proto, že se v hlubokém vesmíru dozvěděli o válce mezi Demarchy a Spojenými.

  

2605: Do hlavního hnízda Spojených se z Hlubokého vesmíru navrací světlohonec, jehož celá posádka je až na velitelku Galianu mrtvá. Galiana podává Spojeným zprávu o tom, že se v hlubokém vesmíru setkala se strojovou vraždící civilizací.

 SOUSTAVA 107 PISCIUM LEDOVÝ MĚSÍC HELA OBÍHAJÍCÍ KOLEM PLANETY HALDORA

2615: válka mezi Demarchy a Spojenými se pomalu blíží ke konečnému vítězství Spojených.

krátce po 2615: Clavain se dozvídá o tom, že ze soustavy Delta Pavonis přicházejí signály nasvědčující tomu, že se tam nachází zbraně pekelné třídy, které kdysi dávno Spojení vyvinuli, pak je z popudu Galiany ukryli, a někdo jim je ukradl. Tyto zbraně by totiž možná šly použít proti oné strojové civilizaci, s níž se v hlubokém vesmíru setkala Galiana.

2618: Clavain opouští pro názorové rozpory Spojené a odlétá na Žlutozemi, kde je ze strany záhadného pana vybaven světlohoncem Znamení zvěrokruhu, s nímž odlétá do soustavy Delta Pavonis, aby přivezl zbraně pekelné třídy. Na této své cestě je pronásledován vůdkyní Spojených Skade a dostihnout se jej snaží i Clavainův dlouholetý přítel Remontoir.

 

2615: při průzkumu měsíce Hela objeví Horris Kveiči umělou stavbu - obrovský most. Při snaze o jeho prozkoumání je napaden v průzkumném člunu neznámými zbraněmi, které člun zničí. Kveiči však přežije – domnívá se, že jeho přežití souvisí se zvláštním úkazem, který se týká planety Haldora – ta totiž čas od času z neznámého důvodu na kratičký okamžik zmizí.

Kolem fyzikálně nevysvětlitelného jevu spočívajícího v krátkodobém nepravidelném mizení Haldory se postupem doby na měsíci Hela vytvoří silně teologicky zaměřená společnost vysvětlující zachránění Kveičiho božím zázrakem souvisejícím s mizením Haldory. Z celého obydleného vesmíru se na Helu stahují nábožensky založení lidé věřící, že je tento boží zázrak uchrání i před ohrožením ze strany Zmarů. Kveiči se postupem doby stane vůdčí osobností tohoto nového náboženství, jemuž se       podřizuje veškerýživot  na Hele. Na měsíci byly nalezeny pozůstatky inteligentních tvorů zvaných Různonožci.

 

2632: Do soustavy Delta Pavonis přilétají Zmarové přivolaní vstupem Sylvesta do Kerbera v roce 2567, a počnou stavět zbraň zvanou „Pištec“, která má slunce přeměnit na plamenomet a jím spálit celou soustavu. Kuriová i Voljovová chtějí využít Nostalgii nekonečna jednak pro boji se Zmary (zbraně pekelné třídy), a jednak k odvezení 200.000 obyvatel Obrody pryč ze soustavy.

 
 

2633: do soustavy Delta Pavonis přilétá Clavain, který v roce 2618 odletěl ze Žlutozemě. S Voljovovou se utká o zbraně umístěné na Nostalgii nekonečna  – nakonec se však oba domluví. Zmarové sice zničí celou soustavu, před tím se však podaří na Nostalgii nekonečna evakuovat 4/5 (= 160.000) obyvatel Obrody, a s nimi soustavu opustit. V soustavě tak zůstane pouze Clavainův přítel Remontoir a Kuriová, kteří následně po několika letech odletí prozkoumat Hádes.

 

Zničení planety Obroda v soustavě Delty Pavonis v roce 2633 není jedinou bitvou, kterou mezi sebou lidé a Zmarové svedli. Během krátké doby začnou boje mezi lidmi a Zmary probíhat v mnoha částech vesmíru. Bitvy se vedou na mnoha frontách, a lidstvo v nich zpočátku pomalu, ale jistě prohrává. Po nedlouhé době (ještě před rokem 2675) však lidstvo počne disponovat díky Auře – dceři Anny Kuriové (viz planeta Ararat – rok 2675) novými mocnými zbraněmi.

  
 PLANETA ARARAT 
 

2652: Nostalgie nekonečna, která odletěla v roce 2633 se 160.000 lidmi na palubě z Obrody, přistává devět světelných let od Obrody na planetě Přetvářečů, kterou nazvou Ararat. Zde chtějí počkat na Kuriovou a Remontoira, kteří v roce 2633 zůstali v soustavě Delta Pavonis, aby podrobněji prozkoumali Háda.

 
 

2675: Běženci z Obrody stále pod Clavainovým vedením přežívají na Araratu a čekají na přílet Kuriové a Remontoira. Posléze na planetu přilétá Skade přivážející dítě jménem Aura, které ukradla Kuriové. Skade i Clavain při dramatických událostech umírají, nicméně dítě (které má zvláštní schopnosti, protože jeho otec kdysi dávno prošel maticí Hádu) se vrací zpět ke Kuriové. Válka se Zmary se přiblížila k planetě Ararat, a Aura určuje, že kolonisté mají z planety Ararat odletět na měsíc Hela planety Haldora v soustavě 107 Piscium. Na palubě světlohonce Nostalgie nekonečna pak ještě v roce 2675 planetu Ararat za vydatné pomoci Remontoira a za značných dramatických okolností opouští pouhých 17.000 kolonistů včetně Kuriové, její dcery Aury, velitele Štíra, který nastoupil po zemřelém Clavainovi, a ambiciozního mladíka Malinina. Nejprve zamíří ke Žlutozemi.

 

2698: Světlohonec Nostalgie nekonečna, který v roce 2675 odletěl z planety Ararat, přilétá do soustavy Epsilon Eridani. Zjišťuje, soustava byla napadena Zmary, které téměř všechny lidi na Žlutozemi i v jejím okolí vyhubily. Světlohonec i s celou posádkou proto pokračuje dále k  měsíci Hela obíhajícího planetu Haldora v soustavě 107 Piscium.

  
  

2718: Světlohonec Nostalgie nekonečna přilétá k Hele a vysazuje na ní Auru, aby podrobně prostudovala jev spočívající v krátkodobém mizení Haldory. Aura je adoptována rodinou Elsových.

  

2727: 17letá Rašmika Elsová (ve skutečnosti dívka Aura) velmi se zajímající o Různonožce a jejich historii utíká z domu, proniká do církevních struktur a posléze se dostává až k samotnému Kveičimu. Na měsíci Hela však není nalezeno nic, co by pomohlo lidstvu v boji se Zmary.

Pravděpodobně nejpozději kolem roku 3000: V přesně nezjištěné, ne však příliš vzdálené budoucnosti lidstvo nalezne ve vesmíru inteligentní rasu nazvanou Stavitelé hnízd, s jejichž pomocí vytlačí Zmary z celého lidmi kolonizovaného vesmíru.

Kolem 40000: lidstvo opouští Mléčnou dráhu a odlétá do jiné galaxie.

BIBLIOGRAFIE

T r i l o g i e  o Zmarech

 1. Odhalený vesmír 1 + 2 (Revelation Space; 2000), Triton 2003 
 2. Archa 1 + 2 (Redemption Ark; 2002), Triton 2005
 3. Údolí vykoupení 1 + 2 (Absolution Gap; 2003), Triton 2006

S a m o s t a t n é   r o m á n y

 • Kaldera 1 + 2 (Chasm City; 2001), Triton 2004
 • The Prefect (2007)

P o v í d k y  (dle doby vydání)

 • „Prodloužený spánek“ (Dilation Sleep; mag. Interzone 1990), in Ikarie č. 7/1992
 • „Špion na Europě“ (A Spy in Europa; mag. Interzone 1997), in Ikarie č. 5/2002
 • „Galaktický sever“ (Galactic North; mag. Interzone 1999), in Ikarie č. 1/2003
 • „Velká marsovská zeď“ (The Great Wall of Mars; mag. Spectrum 2000), in Ikarie č. 9/2004
 • „Ledovec“ (Glacial; mag. Spectrum 2001), in Pevnost č. 12/2004
 • Diamond Dogs (sam. vydání 2001)
 • Turquoise Days (sam. vydání 2002)
 • „Nightingaleová“ (Nightingale; pov. sbírka Galactic North 2006), in Ikarie č. 7/2008
 • Weather (pov. sbírka Galactic North 2006)
 • Grafenwelder’s Bestiary (pov. sbírka Galactic North 2006)

Dobrou zprávou je, že nakladatelství Triton plánuje na rok 2012 vydání románu Prefekt, takže pak by měl český čtenář k dispozici všechny romány patřící do tohoto obdivuhodného cyklu.

Komentáře

Hezký článek, nicméně věta o Skyovi Haussmannovi je neskutečný spoiler pro ty, kteří ještě nečetli Kalderu! Přitom by se dala závorka s jeho dalšími jmény vyhodit a pro článek by se tím nic nezměnilo.

Přidat komentář